Privacy Policy

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Alaska Natural Petfood. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Alaska Natural Petfood kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Alaska Natural Petfood geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

AUTEURSRECHT E.A.

De website is eigendom van Alaska Natural Petfood. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Alaska Natural Petfood of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Alaska Natural Petfood. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alaska Natural Petfood worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

PRIVACY

Alaska Natural Petfood respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Alaska Natural Petfood tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Alaska Natural Petfood aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

AANSPRAKELIJKHEID

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Alaska Natural Petfood niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Alaska Natural Petfood. Een en ander laat onverlet dat Alaska Natural Petfood in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Alaska Natural Petfood.

TOEGANG

Alaska Natural Petfood behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Alaska Natural Petfood behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.